Veel gestelde vragen:
--------------------- ----------------------- --------------------- -----------------------

Rorico Taarten Shop <-> Rorico Koekjes en Meer
Ik zie steeds foto's met het logo van Rorico Taarten Shop, maar dit is toch Rorico Koekjes & Meer?
Dat klopt! 
Rorico heeft in het verleden meerdere namen gehad. Nadat het logo op de foto is gezet, wordt de foto zonder logo niet meer bewaard op de computer, dus ik kan de logo's niet meer aanpassen. 
Zo kan je mijn creaties zien onder de namen: Rorico - Rorico Taarten - Rorico Taarten en Shop - Rorico Taarten Shop en dus de huidige Rorico Koekjes en Meer.  

De naam pastte ik aan, aan mijn werkzaamheden. Rorico was eerst onze privésite,  Rorico Taarten werd het toen ik taarten ging maken op bestelling, de toevoeging "en Shop" kwam erbij toen er een mini shopje bij kwam. Rorico TaartenShop werd de naam voor de webshop voor thuisbakkers werd, met 2000+ producten. 
Rorico Koekjes en Meer is het geworden omdat ik geen taartspullen meer verkoop, me vooral richt op koekjes en af en toe cupcakes en hiervoor nog een aantal leuke producten in een mini shopje blijf voeren voor jullie.

--------------------- ----------------------- --------------------- -----------------------

Hoe komt de prijs tot stand van koekjes?
Men schrikt vaak van de prijs per koekje, dat begrijp ik helemaal.
Maar deze prijzen worden niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dit laat ik je graag hieronder zien:

Koekjes zijn een luxe artikel, geen 100 in een dozijn fabrieksproduct.
Koekjes worden met veel liefde, geduld en tijd bereid en gedecoreerd,
maar daar is de prijs niet eens op gebaseerd. 


Gemiddeld decoreer je slechts 2 á 3 koekjes per uur!
De tijd voor het contact met de klant, ontwerpen, inkoopkosten, bakken, icing maken op kleur, schoonmaken etc. zit hier dus nog niet eens bij in!! 
Icing maken is een lang proces, 'even' een paar kleurtjes maken, je maakt bijvoorbeeld slechts 4 kleurtjes per uur! 
 
Daarnaast heb je te maken met de 
(enorm gestegen) prijs van de ingrediënten, verpakkingen en overige kosten. 
Iedereen weet en voelt in de portemonnee dat alles duurder is, flink duurder. Ingrediënten meel/suiker/boter/eieren  zijn in 2023 t.o.v. 2020 gemiddeld eventjes met 60-80% gestegen.
Verpakkingen; zoals opvulpapier en verzenddozen zijn zelfs ruim verdubbeld. Bubbelplastic is zelfs verdriedubbeld.

Stroom en gas:
Om je even een idee te geven hoeveel ik (met liefde) verbruik:
Om koekjes te maken, heb je naast de mixer van 1000watt en de oven van 2200watt (oven staat circa een half uur per 12 koeken aan) ook andere elektrische producten nodig. Zoals daglicht LEDlampen van 4x 36 watt gedurende de tijd dat je bakt & decoreert, een droogoven van 650watt welke per bestelling gemiddeld 12-18 uur non stop aan staat, een extra koelkast welke standaard draait, de kachel of airco om je werkruimte op 20 graden te houden (optimale verwerkingstemperatuur voor de royal icing). De airbrush en de projector werken op stroom enz. 
En al je materialen moeten ook elke keer weer schoon in een heet sopje. Hierdoor verbruiken wij thuis meer dan het dubbele per jaar van het prijsplafond van voorjaar 2023, van zowel stroom als gas.

Al deze kosten moeten worden doorberekend. Het bedrag wat daarna overblijft is mijn 'loon', beter gezegd "fooi".  
Hiervan koop of vervang ik ook nog eens materialen, betaal ik de extra sociale lasten en verzekeringen welke verplicht zijn als bedrijf in de voedingsbranche, betaalkosten, websitekosten enzenzenz en soms onvoorziene kosten voor bijv. een apparaat welke plots aan vervanging toe is. 

Je begrijpt, de prijzen welke worden berekend, zijn dus puur om uit de kosten te blijven, winst wordt er nauwelijks op gemaakt, een uurloon van circa 2.00-2,50 euro, daar werk ik ongeveer voor, zou jij dat doen als je baas dat vraagt? Vast niet ;-)  Het kan dus behoorlijk pijnlijk en respectloos overkomen als iemand om korting vraagt. 

--------------------- ----------------------- --------------------- -----------------------

 

Algemene voorwaarden:

 

Algemene Voorwaarden Rorico Taarten cq. Rorico Taarten & Shop cq. Rorico Taarten Shop cq. Rorico Koekjes en Meer

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - De prijs

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Artikel 8a - Levering en uitvoering
Artikel 8b - Herroepingsrecht
Artikel 8c - Ruilen en Retourneren

Artikel 9 - Betaling

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11: intellectueel eigendom en auteursrechtenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: RoricoTaartenShop.nl / roricokoekjesenmeer.nl / cookieplatter.nl
Gelijkend aan: Rorico
Gelijkend aan: Rorico Taarten Shop
Gelijkend aan: Rorico Koekjes en Meer
Allen onderdeel van: Rorico Taarten
Naam ondernemer: R. van Dijk
Vestigingsadres: Nieuweweg 13, 9682RL Oostwold
Telefoonnummer: niet beschikbaar
E-mailadres: info@roricokoekjesenmeer.nl
Overige contact opties: Instagram messenger, Whatsapp (zie allen onderaan de pagina in de footer van de webshop)
KvK-nummer: 58825061
Btw-identificatienummer: NL001469223B09

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen op elk gewenst moment.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 6 - De prijs

Prijzen:
Vermelde prijzen gelden op het moment van aankoop, de klant kan geen aanspraak maken op vergoeding als de producten natijd anders geprijsd zijn.
Hieronder vallen ook eventuele actieprijzen en kortingsacties.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer níét verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Kortingscodes:
Kortingscodes zijn geldig in het daarbij vermelde tijdvak en daarbij genoemde voorwaarden.
Een kortingscode kan niet in combinatie met andere kortingscodes worden gebruikt,
kan niet achteraf verrekend worden en kan niet uitgekeerd worden in geld.

Prijsoffertes:
Verstrekte prijsoffertes zijn maximaal 2 weken geldig, tenzij anders vermeld.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken aan non-food producten dienen binnen 10 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
De consument niet gehandeld heeft naar voorschrift van de verkoper.
Het food-producten zijn, zoals koekjes, cupcakes, cakelolly`s en alle overige eetbare sweets & producten.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 8a - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
De ondernemer kan ten alle tijden een order weigeren zonder opgaaf van reden. Indien er reeds een betaling heeft plaats gevonden zal deze direct tijdens de annulatie terug gestort worden.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Leveringen kunnen uitsluitend in Nederland plaatsvinden.
Het juist opgeven van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele extra kosten welke ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens, worden op de consument verhaald.
De order wordt pas verzonden indien de betalingsprocedure bij het afrekenproces juist is verlopen. Bij onjuiste en/of afgebroken procedures wordt de order geannuleerd.
Indien de verzending vertraging ondervindt vanuit de ondernemer, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal er een nul-levering plaats vinden van betreffend product, zodat de rest van de order spoedig verzonden kan worden. Het bedrag van het manco product wordt direct terug geboekt via de gekozen betaalmethode. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij vervoersdiensten. De consument kan geen aanspraak maken op schadevergoeding bij te late levering.
Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tót het moment van afgifte aan de vervoerder (bij verzending) of aan de klant (bij afhalen). Ondernemer gaat uit van de verstrekte gegevens van de vervoerder.
Uiterst breekbare koekjes/sweets kunnen breken tijdens vervoeren. Dit risico aanvaard de consument en heeft geen recht op schadevergoeding bij breuk.

Artikel 8b - herroepingsrecht / annulatie
De consument kan een non-food order annuleren zolang de order nog niet verzonden is.
De consument kan een food order, geplaatst via de webshop, annuleren binnen 24 uur na plaatsing, mits het nog niet verzonden is, of binnen deze 24 uur afgehaald word/is.
De consument kan een food order, geplaatst via de mail, betreffende koekjes, annuleren uiterlijk 2 weken voor de afgesproken verzend-/afhaaldatum.
De consument kan een food order, geplaatst via de mail, betreffende cupcakes en sweets, annuleren uiterlijk 1 week voor de afgesproken verzend-/afhaaldatum.
De consument kan een food order, geplaatst via de mail, betreffende bruiloft cupcakes, sweets & koekjes, annuleren uiterlijk 1 maand voor de afgesproken verzend-/afhaaldatum.

Annulatie door de ondernemer:
De ondernemer is een eenmansbedrijf, bij ziekte, overmacht of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, is de ondernemer gerechtigd de bestelling op elk gewenst/benodigd moment te annuleren, ook als dit slechts enkele uren voortijd betreft, zonder dat de consument aanspraak maakt op een schadevergoeding.

Het bedrag wordt na annulatie teruggeboekt via de reeds gebruikte betaalservice. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een hoger bedrag dan het order bedrag. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Bij reeds gemaakte kosten, zoals specifieke producten aangeschaft voor de persoonlijke order, zal in mindering worden gebracht (m.u.v. bij annulatie door ondernemer).

Artikel 8c - ruilen of retourneren
Food producten kunnen niet geruild worden en niet retour.
Non food betreffende Rorico Designs uitstekers worden speciaal voor de consument gemaakt en kunnen niet retour of geruild worden.
Non food betreffende uitstekers van overige merken, kunnen onder voorwaarden retour. Het product dient ongebruikt te zijn en in een ongeopende verpakking retour gezonden te worden, met het door Rorico verstrekte verzendlabel. Overige retourzendingen worden niet in behandeling genomen, tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleend door Rorico.
Aan retourneren zit € 7.50 verwerkingskosten verbonden. Na ontvangst van de retourzending worden de kosten verrekend met het eventueel terug te betalen bedrag.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 9 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan via 1 van de betaalopties tijdens het bestelproces.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en de order te annuleren.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 10 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur na levering/afhalen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij versproducten dient alles terug geleverd te worden incl waar een hap uit is, voor inspectie van het product. Indien de consument de producten toch blijft nuttigen, vervalt de klachtindiening.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schades door verzending, verkeerd gebruik of onjuist nuttigen.

De handgemaakte producten kunnen afwijken van de voorbeeldfoto`s, of van interpretaties van wensen & kleuren.
De klant aanvaard dit mogelijke verschil en kan hier geen klachten over indienen.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 11: intellectueel eigendom en auteursrechten
Alle teksten op deze site zijn eigendom van de fabrikant, de leverancier of van Rorico.
Afbeeldingen en foto`s van producten zijn onderverdeeld in:
A - Eigendom van Rorico, te herkennen aan en voorzien van het logo van Rorico Taarten Shop, Rorico Koekjes en Meer (en varianten hierop) of oudere logo`s van Rorico Taarten / Rorico Taarten & Shop, of genoemde namen als tekst getypt. Evenals álle gemaakte producten door Rorico (zowel eetbaar als niet eetbaar) en tutorials (tenzij anders vermeld). En vector bestanden aangekocht via diverse vector-sites.
AA - Alles van Rorico Designs valt onder het auteursrecht! designs en uitstekers mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden. Als je de uitsteker van mij gekocht hebt, mag je het door mij gemaakte design ook gebruiken op de koekjes van de betreffende uitsteker. Het is niet toegestaan om mijn schetsen/tekeningen/creaties van Rorico Designs te gebruiken icm met andere producten.
B - Eigendom van fabrikant en/of leverancier, dit betreft over het algemeen producten, verpakkingen en voorbeelden gemaakt met de producten, zowel met en zonder bedrijfslogo`s.
C - Eigendom van andere creatieve makers, dit betreft foto`s puur ter inspiratie gemaakt met een betreffende product. Indien de maker bekend is, zullen wij dit altijd op de foto erbij plaatsen, logo`s van de makers zullen altijd blijven staan indien er een logo bij/in staat. Soms kunnen wij de maker niet achterhalen aangezien via diverse zoekmachines veel foto`s veelvuldig gedeeld worden.... ziet u een foto van uzelf, laat ons dit weten, dan zullen wij dit direct aanpassen met uw naam/logo erop.

Alle teksten en afbeeldingen op deze site mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd zonder bronvermelding en/of toestemming.
Het intellectueel eigendom, waar auteursrechten onder valt, is een internationale wetgeving.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 Rorico Koekjes en Meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel